Regulamin sklepu

1. Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają

 • Regulamin– oznacza niniejszy dokument, określający warunki nabywania usług medycznych oraz uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line na stronie cmnovimed.pl
 • NOVIMED– Centrum Medyczne NOVIMED Sp. z o.o., zarejestrowana w VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ KRS: 0000980846, NIP: 5833454182, REGON: 522506400
 • Użytkownik (Płatnik)– oznacza:
 1. osoba fizyczna, w tym Uprawniony, która ma zamiar skorzystać jako pacjent ze świadczeń zdrowotnych, oferowanych przez NOVIMED i w tym celu dokonująca rezerwacji świadczenia oraz uiszczająca za nie opłatę za pośrednictwem systemu płatności on-line;
 2. osoba fizyczna, która dokonuje rezerwacji świadczenia medycznego oraz uiszczająca za nie opłatę za pośrednictwem systemu płatności on-line na rzecz innej osoby fizycznej (pacjenta), w szczególności: przedstawiciel ustawowy na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym rodzic na rzecz dziecka, opiekun prawny na rzecz podopiecznego, a także osoba sprawująca faktycznie opiekę nad inną osobą fizyczną na rzecz takiej osoby fizycznej, osoba dokonująca elektronicznej rezerwacji oraz uiszczająca opłatę za pośrednictwem systemu płatności on-line na rzecz innej osoby fizycznej grzecznościowo;
 • Serwis– oznacza platformę elektroniczną, zamieszczoną pod adresem internetowym www.cmnovimed.pl, gdzie Użytkownik po przekierowaniu do serwisu Przelewy24 może nabywać usługi medyczne, rezerwować świadczenia zdrowotne oraz uiszczać za nie opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line.
 • Usługa– oznacza:
 1. usługę rezerwacji i uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line na stronie www.cmnovimed, oraz
 2. świadczenie zdrowotne nabywane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
 • Świadczenie zdrowotne– działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania” – art. 2 ust. 1 pkt 10 UoDzL
 • Usługa medyczna– oznacza dowolną usługę zdrowotną realizowaną w obszarze medycyny.
 • Pacjent– osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny” – art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej UoPP.
 • PayPro SA (PayPro)– Podmiot świadczący Usługę płatniczą na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 • Transakcja płatnicza (Płatność)– dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Serwisu. Każda transakcja jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer transakcji kwotę, Identyfikator, metodę.

Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:

 • oczekująca – płatność oczekująca na wpłatę,
 • weryfikowana – płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
 • do wykorzystania/Przedpłata – płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
 • dokonana – płatność opłacona, w związku z którą zostało wysłane potwierdzenie do Sprzedawcy,
 • błędna -płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
 • zwrócona – płatność zwrócona Klientowi.
 • Panel transakcyjny– Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.
 • Rozporządzenie– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Terminy użyte w Regulaminie, a zdefiniowane w przywołanym Rozporządzeniu, posiadają znaczenie, jakie nadaje im Rozporządzenie.

2.Postanowienia ogólne

 • Właścicielem Serwisu www.cmnovimed.pl jest Centrum Medyczne NOVIMED Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Paderewskiego 4/21. NOVIMED za pośrednictwem Serwisu cmnovimed.pl i serwisu Przelewy 24 prowadzi sprzedaż Użytkownikom usług medycznych, jednorazowych pakietów medycznych oferowanych w oddziałach Centrum Medycznego NOVIMED oraz umożliwia rezerwację świadczeń zdrowotnych i ich opłacanie za pośrednictwem systemu płatności on-line.
 • NOVIMED, jako podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), jest administratorem danych osobowych z mocy prawa, uprawnionym do przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia swoich pacjentów oraz administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników przy dokonywaniu przez nich rezerwacji i opłaty za świadczenia zdrowotne, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • NOVIMED udostępnia niniejszy regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku, na urządzeniu, przez osoby korzystające z usług świadczonych w serwisie.
 • Udostępniona użytkownikowi możliwość elektronicznego zakupu świadczenia zdrowotnego przez uiszczenie za nie opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Warunki świadczenia usług

 • Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień regulaminu.
 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu.
 • Użytkownik zobowiązuje się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudnić, destabilizować bądź uniemożliwiać:
 1. korzystanie z usług przez innych użytkowników;
 2. funkcjonowanie serwisu.
 • Użytkownik może wskazać dane osoby trzeciej, na rzecz, której może nabyć świadczenia zdrowotne dostępne w serwisie. Podając dane osobowe osoby innej, niż sam użytkownik, Użytkownik oświadcza, że dysponuje wynikającym z rozporządzenia lub z oświadczenia osoby trzeciej upoważnieniem do podania tych danych osobowych NOVIMED, w celu określonym w niniejszym regulaminie. Ponadto użytkownik oświadcza, że wprowadzane przez niego dane są zgodne z prawdą.
 • Korzystanie ze świadczeń udostępnianych w ramach serwisu jest płatne. Użytkownik ponosi opłaty zgodne z cennikiem zawartym w serwisie, a uiszczenie opłaty odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
 • Aktualna lista świadczeń zdrowotnych, w zakresie, których możliwy jest elektroniczny zakup poprzez system płatności on-line jest dostępna na stronie cmnovimed.pl w zakładce cennik.

4. Płatność za usługi medyczne

 • Rezerwując świadczenie zdrowotne za pośrednictwem Serwisu, użytkownik powinien w ciągu 48 godzin dokonać za nie płatności z góry używając udostępnionego przez NOVIMED systemu płatności on- line, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie komputera/ urządzenia mobilnego, po zarezerwowaniu wybranego świadczenia.
 • Brak odnotowania opłaty za zarezerwowane świadczenie przez użytkownika w wyżej wymienionym terminie przez NOVIMED, powoduje jego automatyczne anulowanie.
 • Przedpłata w wysokości 100% wartości na leczenie jest pobierany w przypadku wcześniejszego nie zgłoszenia się pacjenta na umówioną wizytę bez jej wcześniejszego odwołania nie później niż 24 godziny oraz w momencie potwierdzenia wizyty przez pacjenta a następnie nie przybycie na zaplanowaną wizytę.
 • Po zakończeniu prawidłowo przeprowadzonej rezerwacji i wniesieniu za nią opłaty za pośrednictwem serwisu płatności on-line, Użytkownik otrzymuje na podany podczas rezerwacji adres e-mail, wiadomość podsumowującą i potwierdzającą warunki zawartej pomiędzy Użytkownikiem a NOVIMED umowy.
 • Zarezerwowane i opłacone za pośrednictwem serwisu on-line świadczenia zdrowotne należy zrealizować zgodnie z zarezerwowanym terminem w lokalizacji CM NOVIMED.
 • Zarezerwowane i opłacone za pośrednictwem serwisu płatności on-line świadczenie zdrowotne należy odwołać nie później, niż na 48 godzin przed terminem zarezerwowanej usługi. Usługi, które zostały zarezerwowane i opłacone w odstępie krótszym niż 48 godzin od wybranego terminu realizacji usługi nie mogą być skutecznie odwołane.
 • Usługę można odwołać:
 1. przez odpowiedź na wiadomość SMS, którą kierujemy do użytkownika celem potwierdzenia rezerwacji bądź jej odwołania. W tym przypadku odwołanie usługi następuje poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości SMS, zgodnie z instrukcją przekazaną przez CM NOVIMED,
 2. telefonicznie, dzwoniąc do gabinetu CM NOVIMED,
 3. w trakcie kontaktu bezpośredniego w placówce mieszczącej się w 56-200 Góra przy ul. Dąbrówki 11
 • W przypadku niezrealizowania zarezerwowanego i opłaconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi NOVIMED, Użytkownik jest uprawniony do zwrotu poniesionej opłaty bądź ustalenia nowego terminu wizyty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • W przypadku niezrealizowania zarezerwowanego i opłaconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik bądź osoba przez nią wskazana, koszt uiszczonej opłaty w wysokości 100% przepada na rzecz CM NOVIMED.
 • W przypadku odwołania wizyty u wybranego specjalisty w terminie do 48 godzin przed planowaną wizytą pacjent ma prawo do:
 1. zwrotu wpłaconych środków na konto, z którego została opłacona wizyta;
 2. ustalenia nowego terminu wizyty z przeksięgowaniem środków.
 • NOVIMED nie zwraca kosztów leczenia w formie gotówkowej w przypadku opłacenia wizyty poprzez portal.

5. Reklamacje

 • Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Pacjenta mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@cmnovimed.pl.
 • Problemy techniczne związane funkcjonowaniem portalu mogą być zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@cmnovimed.pl.
 • Reklamacje dotyczące problemów informatycznych rozpatrywane będą w ciągu 3-5 dni roboczych, a reklamacje dotyczące pozostałych kwestii rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

6. Odpowiedzialność

 • NOVIMED odpowiada za prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie Serwisu.
 • NOVIMED zastrzega sobie prawo odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług w przypadku, gdy dane wskazane przez Użytkownika są nieprawdziwe albo zachodzi ryzyko, że dane te mogą być nieprawdziwe albo niekompletne.
 • Niedozwolone jest przesyłanie i publikowanie przez Użytkowników informacji naruszających prawa osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, a także informacji, które mogą zostać uznane przez NOVIMED lub jakiekolwiek podmioty trzecie za obraźliwe albo bezprawne.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na stronie www.cmnovimed.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etyki.
 • W serwisie możliwy będzie dostęp do innych stron internetowych poprzez hiperlinki.
 • NOVIMED nie ma wpływu na treści obcych stron internetowych i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.
 • W przypadku otrzymania przez NOVIMED wiarygodnej informacji o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach, odpowiedni hiperlink zostanie usunięty z serwisu.

7. Ochrona danych osobowych

 • Przy obsłudze rezerwacji wizyt oraz ich płatności on-line, NOVIMED – w zakresie określonym w niniejszym regulaminie – przetwarza dane osobowe użytkownika lub osoby trzeciej, wskazanej przez użytkownika, zgodnie z przepisami Rozporządzenia, jako administrator danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.). Ponadto w celu wykonywania usługi NOVIMED może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym zakresie operatorowi, obsługującemu płatności on-line.
 • Podanie danych jest dobrowolne i użytkownikowi służy prawo wglądu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko oraz nr PESEL, mogą zostać zmienione wyłącznie w Rejestracji bezpośredniej na podstawie dokumentu tożsamości.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem w sposób uniemożliwiający dostęp.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo realizacji uprawnień, o których mowa w art. 15-21 RODO tj. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z NOVIMED lub Inspektorem Ochrony Danych NOVIMED.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego w tym unijnego rozporządzenia RODO.
 • NOVIMED korzysta z podwykonawców (współpracujące placówki medyczne, podmioty świadczące usługi w zakresie diagnostyki, podmioty obsługujące i serwisujące systemy informatyczne oraz sprzęt informatyczny Sanitas, firmy świadczące obsługę prawną), które mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich.

8. Pliki cookies

 • Na Stronach Serwisu używane są pliki cookies.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

9. Postanowienia końcowe

 • NOVIMED może zmienić regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez NOVIMED, który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie zmienionego regulaminu.
 • Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy użytkownikiem będącym konsumentem a NOVIMED, którego przedmiotem są usługi świadczone przez CM NOVIMED w ramach serwisu na warunkach określonych w regulaminie, jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez NOVIMED w ramach serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 • Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.