Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO), Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Medyczne NOVIMED sp. z o.o. ul. Dąbrówki 11, 56-200 Góra

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest  – Pan Maciej Gibiński, z którym można się kontaktować mailowo na adres: IOD@cdpm.pl  lub pocztą tradycyjną kierowaną na wyżej wskazany adres z dopiskiem „IOD”.

Kiedy przetwarzamy podane dane osobowe

1.Przesłanie zapytania drogą elektroniczną

Korzystając z formularza na stronie www.cmnovimed.pl wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich informacji w nim zawartych. Podanie tych danych jest dobrowolne i będą one wykorzystane w celu zapoznania się z treścią zapytania. W uzasadnionych przypadkach (zgłoszenie skarg lub wniosków) możemy skorzystać z podanych danych w celu skontaktowania się z Państwem. Dane te przechowywane będą przez okres jednego roku.

2.Rejestracja drogą elektroniczną

Korzystając z formularza na stronie www.cmnovimed.pl wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich informacji w nim zawartych. Podanie tych danych jest dobrowolne i będą one wykorzystane w celu umówienia wizyty. Te dane przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Po pierwszej wizycie podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane w celu sprawnego zarządzania świadczonymi usługami zdrowotnymi oraz w celu spełnienia obowiązków prawnych nałożonych niżej wymienionymi przepisami prawa krajowego na Buda Stomatologia.

3.Świadczenie usług zdrowotnych

W przypadku korzystania z usług zdrowotnych świadczonych przez Centrum Medyczne NOVIMED sp. z o.o. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO. Podanie danych osobowych w tym zakresie jest wymogiem prawnym wynikającym w szczególności z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych przepisów określających sposób prowadzenia i rozliczania prowadzonej działalności leczniczej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie świadczeń. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w ramach dokumentacji medycznej przez okres 20 lat lub inny okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podane dane osobowe w zakresie adresu email i nr telefonu nadal przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu umawiania i odwoływania wizyt, informowania o ewentualnych opóźnieniach. W tym wypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego Administrator dokonywał przed jej wycofaniem. W tym zakresie dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia świadczenia usług na Państwa rzecz i ich rozliczenia lub do czasu wycofania zgody.

4.Zawarcie umów na realizację świadczeń zdrowotnych

W przypadku zawierania z Państwem umów na realizację świadczeń zdrowotnych Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe. Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa co najmniej przez okres 5 lat liczonych od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron umowy.

5.Monitoring wizyjny

Centrum Medyczne NOVIMED sp. z o.o. prowadzi także monitoring wizyjny swojej siedziby w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i pomieszczeń. Jego zapisy nie będą przechowywane dłużej niż 30 dni.

6.Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę, udzieloną na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać wysyłając e-mail na adres IOD@cdpm.pl  o treści:

“Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail (proszę podać adres e-mail) lub numeru telefonu (proszę podać nr telefonu)” lub osobiście w siedzibie Centrum Medyczne NOVIMED sp. z o.o.”

Wycofanie zgody może być złożone przez właściciela danych osobowych. Centrum Medyczne NOVIMED sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

7.Udostępnianie danych osobowych

Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane:

  • lekarzom współpracującym z Centrum Medyczne NOVIMED sp. z o.o. w celu wykonania świadczeń zdrowotnych oraz diagnostyki;
  • dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom współpracującym w celu wykonywania czynności technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów;
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej;
  • bankom w przypadku konieczności dokonania rozliczeń;
  • podmiotom, którym Centrum Medyczne NOVIMED sp. z o.ozleca prowadzenia spraw w zakresie prowadzenia księgowości oraz usług prawnych.

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

8.Prawa właścicieli danych osobowych

W związku z prowadzonym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO w zakresie przetwarzania nieobejmującego dokumentacji medycznej, a także na podstawie i zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie prowadzonej dokumentacji medycznej,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach dozwolonych prawem.

Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.